Den här sidan är en annons

Företaget Markera, som har expertkompetens inom samhällsbyggnad är just nu engagerade i omvandlingen av Pedagogen Park och Forsåker. På bilden uppdrags­ledarna Jens Hummel och Erik Carlsson. (Foto: Julia Sjöberg)

”Vi Markerar mark i Mölndal”

Konsultbolaget Markera medverkar med sin expertkompetens inom samhällsbyggnad i ett par av Mölndals nu pågående större omvandlingsprojekt – Pedagogen Park och Forsåker.

Markera anlitas i större infrastrukturprojekt, huvudsakligen i Göteborgsregionen, bland annat av Trafikverket i olika vägprojekt.

– Vi är ofta med under hela processen från idé, planering, utveckling och projektstyrning ända fram till ett färdigt slutresultat, säger Erik Carlsson, uppdragsledare för Markeras engagemang i Pedagogen Park. 

Här har Markera fått i uppdrag av Mölndals stad att projektera all infrastruktur i områdets olika utbyggnadsetapper. Det inkluderar VA, dagvattenhantering, geoteknik, gator och vägar, även landskapsdelarnas gestaltning, parker och allmän mark. 

Det är, förklarar Erik Carlsson, många delar som ska samordnas och lösas för att uppfylla de högt ställda krav som staden och övriga fastighetsägare har på den blivande stadsdelen. För att vara ett kommunalt projekt är det förhållandevis stort och komplext.

Markera kom in i projektet redan 2019 och fortsätter nu fram till slutligt utförande under 2022. 

– Det är alltid roligt att vara med att skapa en helt ny stadsdel, dessutom att det som här i Pedagogen Park är så kort tid från start till mål. Oftast är det väldigt långa ledtider. Här ser vi resultat direkt, det känns väldigt inspirerande, säger Erik Carlsson.

Kollegan Jens Hummel har motsvarande uppdragsledarroll i planeringen av den nya stadsdelen Forsåker, som ligger utmed E6, med Kvarnbyn som närmsta granne.

– Även här har vi varit med i hela processen, ett pågående arbete sedan 2018. Vi började med en förprojektering för att ta fram den systemhandling som nu ligger till grund för detaljplanen. Det gäller områdets hela struktur där en revidering gjordes så sent som i oktober, berättar Jens Hummel.

Parallellt har Markeras konsulter tagit fram en bygghandling för en delvis kulverterad betongränna som håller på att byggas för det forsande vattnet, från intaget uppströms Forsebron vid Gamla Torget i Kvarnbyn, genom hela stadsdelen ner till en lugn, öppen vattenspegel vid ett nytt stadsdelstorg. Vattnet forsar dessutom genom en gammal befintlig kraftverksbyggnad som är tänkt att förse Forsåker med elkraft. 

– Det är ett ganska komplicerat projekt men samtidigt mycket intressant och lärorikt, säger Jens Hummel.

Arbetet i såväl Pedagogen Park som i Forsåker sker i nära samverkan med Mölndals stad, respektive fastighetsägare och byggbolag.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin