– Det är en av de största satsningarna någonsin i Mölndal på ett helt nytt nä­ringslivsområde, säger Lisa Östman, planchef Mölndals stad.

Näringsliv

Nya näringslivsområdet Lunnagården

Knyter samman Åbro med Sisjön

Nu börjar utvecklingen av näringslivsområdet Lunnagården, på gränsen mellan stad och landsbygd, med optimala logistik- och skyltlägen söder om Söderleden. Mitt emellan bebyggelsen bevaras en värdefull grön korridor.

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Stina Nilsson/Mölndals stad

Platsens unika läge med närhet till naturen skapar förutsättningar för friluftsliv och rekreation sida vid sida med ett expansivt näringsliv. De nya verksamhetsområdena kommer med ny lokalgata att länka ihop Riskulla på Mölndals sida med Sisjön i Göteborg och därmed avlasta trafiken på Söderleden. 

– Det är en av de största satsningarna någonsin i Mölndal på ett helt nytt näringslivsområde med många utmaningar att balansera. Här ska vi både bevara och utveckla, vilket kanske kan låta som en motsättning, men mycket kan lösas med genomtänkt detaljplanering för att anpassa ny bebyggelse till de värden som finns i området i dag, säger Lisa Östman, planchef Mölndals stad.

I området finns viktiga natur- och kulturmiljövärden. Den äldre bebyggelsen vid Lunnagården är omgiven av stallar och ängsmarker, befintliga gårdar kommer att finnas kvar och kulturmiljön bevaras och utvecklas. I närheten finns också ett skogsparti med rid- och promenadväg som leder rakt ut mot värdefulla naturområden. 

Grönområdet, som delar upp bebyggelsen i två delar, är en del av ett grönt stråk kallat ”Tremilaparken” som sträcker sig från Änggårdsbergen i norr till Sandsjöbacka naturreservat i söder. Det är ett av flera gröna stråk som pekats ut i Göteborgs­regionens strukturbild.

– I detaljplanen säkerställer vi detta grönstråk samtidigt som vi möjliggör två intilliggande verksamhetsområden med olika inriktning. En med på betoning på produktion,  logistik med mera i väster mot Sisjöområdet i Göteborg. Den andra i öster länkar mot Åbro och AstraZeneca i Mölndal och har mer blandat innehåll för­klarar Lisa Östman.

Platsen är infrastrukturmässigt attraktiv och detaljplanen skapar goda förutsättningar för nya näringslivsetableringar, vilket gynnar hela regionen. Nu när detaljplanen är antagen, december 2022, står ett stort antal företag i begrepp att bygga och etablera sig och sin verksamhet i området.

Fakta

Planområdet som ligger i anslutning till Söderleden och Sisjöns industriområde, innebär 155 000 kvadratmeter för nya verksamheter i Mölndal.