Ny översiktsplan – framtidens Mölndal i breda penseldrag

En ny översiktsplan för Mölndals stad, den första kommunöver­gripande sedan 2006, är just nu i slutfasen av en process mot antagande av kommunfullmäktige, en process som även innehållit medborgardialoger, samråd och granskning.

Text: Per-Åke Hultberg

Genom översiktsplanen talar Mölndals stad om hur bebyggelse, mark- och vattenanvändning kan utvecklas på lång sikt. Den är sedan vägledande för kommande detaljplaner och bygglov. Den nya planen blickar mot 2050 utan att ha det som ett givet slutmål, berättar Elisabet Börlin, översiktsplanerare Mölndals stad.

– Grundläggande ska den nya översikts­planen visa hur kommunen ska växa på bästa sätt, så att alla, både privatpersoner och verksamheter, får ett fungerande vardagsliv med viktiga funktioner, säger Elisabet Börlin.

Den nya planen har sitt fokus på fortsatt förtätning av kommunens stationssamhällen. Det vill säga på komplettering med olika bostadstyper utifrån givna förutsättningar i främst Mölndal, Lindome och Kållered. Planen pekar även på en möjlig förstärkning av Hällesåker med servicefunktioner och ny bostadsbebyggelse.

Även arbetsplatser ska förläggas inom och i anslutning till befintliga områden och stadsdelar. Det vill säga inom den befintliga strukturen med redan utbyggd infrastruktur.

– Ambitionen är alltså att förädla och utveckla de områden vi redan har med ett varierat innehåll, i nya årsringar som dockar an det redan bebyggda, inifrån och ut. Här ser vi en gradvis utveckling med mixade områden. Till exempel att Åbro-området, som ligger mitt i Mölndal, nära innerstaden, utvecklas till mer av en blandstad, med både arbetsplatser, bostäder och service, säger Elisabet Börlin.

Det här är en översiktsplan:

  • Alla kommuner ska ha en översiktsplan. Den anger hur kommunens mark och vatten ska användas samt hur bebyggelsen ska utvecklas i ett långsiktigt perspektiv.
  • I översiktsplanen kan du bland annat se var nya bostads-, handels- och industriområden föreslås ligga i framtiden.
  • Översiktsplanen ger vägledning för all detaljplanering som i sin tur ligger till grund för exempelvis beslut om bygglov.