Vattentorget i hjärtat av Forsåker, med uteserveringar, vattenlek, grönska och möjlighet att doppa fötterna. Illustration: Mölndala Fastighets AB och TMRW

Ny stadsdel mitt i stadskärnan

Nu byggs forsen i Forsåker

Vattnet som kastar sig fram mellan byggnaderna i Kvarnbyn och vidare ner mot Forsåker är ett skådespel som får folk att stanna upp för att se, lyssna och känna. Denna kraft har sedan medeltiden skapat förutsättningar för liv och företagsamhet i Mölndal. När det historiska pappersbruket nu ska byggas om till stadsdel och destination är det återigen ån och forsen som kommer att utgöra livsnerv och kraftkälla för den nya stadsdelen Forsåker.

Kraften i Mölndalsåns fors är själva anledningen till att Mölndal från början bebyggdes. Här växte bostäder och verksamheter fram på tidigt 1400-tal och till en början utnyttjades vattnet till att driva kvarnar för att mala säd, men med tiden växte kunskapen om hur kraften kunde utnyttjas och ett industrisamhälle växte fram. Papper, textil och linolja var de stora produkterna som tillverkades. Med den ökande industriella närvaron växte så även bostadskvarteren i Kvarnbyn fram som vi känner igen oss i än i dag. 

Det naturliga vattnet lyfts fram
En stor del av vattnets sträckning genom Forsåker byggdes ner i kulvertar under tiden då pappersbruket utvecklades och var verksamt här. När platsen återigen ska väckas till liv och omvandlas till en ny stadsdel är forsen det första som byggs om. 

Vattnet ska lyftas fram och bli tillgängligt för att sedan vandra längs med Forsåkers Industrikärna ner för trappningar som förstärker den fallande rörelsen. Vidare in i området övergår den senare till sin naturliga slingrande åfåra kantad med naturstensblock. 

– Mölndal ligger där det ligger på grund av vattnet och det har funnits både vattenkraft för att driva kvarnar och turbiner för att skapa energi. Att bygga om ån är både ett kulturhistoriskt arbete, ett energiprojekt och en ekologisk satsning, säger Johan Lejonthun som projektledare på Mölndala Fastighets AB, det kommunala bolaget som utvecklar Forsåker ihop med staden och ett konsortium av bostadsbyggande aktörer.

I Forsåker skapas en kontrastrik stadsdel där upplevelser i unika industrihistoriska miljöer utmed forsen blandas med 3 000 nya bostäder och kommersiella fastigheter. Illustration: Mölndala Fastighets AB och TMRW

Nya stadsmiljöer byggs kring vattnet 
Visionen om Forsåker som en kraftkälla för århundraden utgår från att återigen tillgängliggöra vattnet, dels som energikälla men också på ett sätt det aldrig tidigare varit förut. Snart ska Mölndalsbor, boende och långväga besökare äntligen få vistas utmed vattnet i den nya stadsmiljö som ska växa fram. Vattnets väg genom Forsåker ska bjuda på upplevelser av vattnets fall, ljus och ljud. Vid Vattentorget som syns i bild ovan, breddas årännan och flödet saktar ner. Genom generösa gradänger ner i ån skapas härliga vistelseplatser som bjuder in till att doppa fötterna. Promenadstråk, verksamheter, bostäder, uteserveringar och sittplatser kommer att omge vattnet.

Självförsörjande med vattenkraft
Utöver upplevelsen och de identitets­skapande element forsen bidrar med tillkommer förutsättningar för hållbara energilösningar för de framtida bostadsmiljöerna. Hela projektet med ombyggnationen av forsen består av tre miljö­domar. Den första utgörs av det arbete med ombyggnation som redan nu är påbörjat. De två andra innefattar möjligheter att återstarta områdets gamla vattenkraftverk. 

Med ett lokalt vattenkraftverk kommer samtliga bostäder i Forsåker kunna försörjas med grön hushållsel. Kraftverket planeras i samma industribyggnad som under pappersbrukets dagar. För att addera lager av tillgänglighet och pedagogik planeras även att låta en av byggnadens väggar uppföras i glas, så att förbipasserande kan kika in och se hur vattenkraft blir till el. 

Bättre förutsättningar för djurliv 
När forsen får ny skepnad är en viktig del att även skapa bättre förutsättningar för befintligt djurliv.

– Det strömmande vattnet med kopplingar till sjöarna uppströms är livsmiljöer för ål och laxöring. För dem planeras en bättre livsmiljö i och med arbetet, fortsätter Johan Lejonthun på Mölndala. För laxen skapas bland annat nya miljöer på botten av åns nedre sträckningar där fisken i dag har reproduktionsmiljöer. För ålen, som tar sig hela vägen upp genom forsen till Stensjön, byggs ålyngelledare i stads­delens nya ränna som på ett betydande sätt förbättrar förutsättningarna för ålens fortlevnad.

Omvandlingen av forsen i Forsåker pågår för fullt. Vattnets väg ska lyftas fram och göras tillgängligt för alla i en spännande ny stadsmiljö. Just nu byggs temporära rännor som leder vattnet i en tillfällig omväg för att det framtida vattentorget ska grundläggas. Arbetena beräknas pågå till 2024. Foto: Mölndala Fastighets AB

Forsens ombyggnation pågår till 2024
Mycket har redan börjat hända i ombyggnationen av forsen. För den som går förbi Gamla torget i Kvarnbyn är det svårt att missa arbetet med det nya vatten­intaget. Här formas ”vattnets entré” till Forsåker och det starka flödet från Kvarnbyfallet separeras. Det befintliga vattenintaget behöver bli dubbelt så brett för att kunna ta hand om allt vatten. Här kommer stora mängder vatten att fortsätta i hög fart in i vattenledningar så kallade ”bypassrör” där det sedan färdas under marken vilket gör att en mer reglerad mängd vatten kan föras in i den synliga rännan. Bypassrören ska även bidra till att minska risken för översvämningar i området som historiskt har varit ett problem. 

– Arbetet består i stora drag av att riva den gamla betongkonstruktionen och installera bypassrören, följt av förberedelser och gjutning av en ny, bredare konstruktion av den synliga årännan, säger Sofia Söderlund på Mölndals stads tekniska förvaltning. 

Utöver vattenintaget pågår just nu arbetet med att bredda vattenmiljön vid det som i framtiden ska bli Vattentorget. Här började arbetet med att säkra vattnets framfart men den här gången genom att bygga en temporär ränna. Vattnet får med andra ord ta en omväg för ett tag, så att grävmaskinerna kan arbeta säkert.

PEAB har upphandlats av Mölndals stad för byggarbetet som påbörjades under våren 2021 och planeras pågå till och med 2024. 

– Det är ett komplext arbete där den största utmaningen helt klart är det starka vattenflödet som vi måste förhålla oss till. Vissa dagar har kraften uppmätts upp till 15 kubik i sekunden, säger Gustav Zingmark, platschef, PEAB.

Mölndala ansvarar för ombyggnationen tillsammans med Mölndals stads tekniska förvaltning. Ett gemensamt uppdrag på vägen mot visionen om kraftkällan i Forsåker.

Byggnaden för det gamla vattenkraftverket från pappersbrukets tid finns kvar och kommer att rustas upp för att återigen producera el av vattenkraften. Målsättningen är att Forsåker ska vara självförsörjande på lokalproducerad hushållsel. Foto: Mölndala Fastighets AB

Fakta om Forsåker

 • Historiska fabriksbyggnader som bevaras och får nytt liv med restauranger, upplevelser och kreativt skapande verksamheter.
 • Fors genom området som lyfts fram och ger stadsmiljöer utmed vattnet.
 • Vattentorg som förenar vattenlek med café- och restaurangliv.
 • Vattenkraftverk som ger grön hushållsel till bostäder.
 • Ca 3 000 bostäder i blandade former med hyresrätter och bostadsrätter.
 • Stadsmässig kvartersstruktur, med varierande hushöjder från fyra till åtta våningsplan.
 • Trivsamma innergårdar som hålls gemensamma för de boende.
 • Två parker med grönska för rekreation och lek.
 • Skola och förskolor i nära anslutning till parker.
 • Ny bro som länkar samman östra och västra Mölndal över E6/järnväg för bil, cykel och gång.
 • Ny station i Mölndal för framtida stambana mellan Göteborg och Borås med anslutning till bl.a. Landvetter Flygplats.

Följ Forsåkers utveckling på:

Vi som bygger Forsåker:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin