Lindomes befintliga bostadsområden Dotegården och Smörkullegården i Lindome centrum står inför en omfattande utveckling.

I Lindome

Lindome uppgraderas

Ökad stadsmässighet och trygghet

Lindome centrum ska förstärkas, förnyas och kompletteras med nya lägenheter, radhus, handel och verksamheter. Det handlar om ett helhetsgrepp med fokus på ökad stadsmässighet, trivsel och trygghet, samtidigt som områdets tidstypiska arv från 1960- och 70-talen bevaras.

Text: Per-Åke Hultberg
Visionsbild: Liljewall arkitekter
Foto: Mölndals stad

I stationssamhället Lindome är det nära till mycket: affärer, restauranger, vårdcentral, skolor, bibliotek, idrottsliv, gårdsbutiker, bad och friluftsliv. Utbudet i Kungsbacka, Kållered köpstad eller Mölndals innerstad är bara några minuters tågresa bort och till Göteborg tar det en kvart.

Nu står bostadsområdena Dotegården och Smörkullegården i Lindome centrum inför en omfattande utveckling. De befintliga 344 lägenheterna är i behov av en gedigen upprustning. I samband med detta ser fastighetsägaren Förbo möjligheten att ersätta några av de befintliga husen och komplettera med nya flerbostadshus och radhus på tidigare obebyggd mark.

– Det här arbetet är en del av ett större målarbete för helheten i Lindome centrum. Upprustningen av Dotegården och Smörkullegården är, tillsammans med att Almåsskolan och biblioteket byggs om, en del i ledet att upprusta centrum, berättar planarkitekt Alexandra Romanov, som jobbat med detaljplanen för bostadsområdet sedan 2020.

I samarbete med fastighetsägaren Förbo har Mölndal stad arbetat fram en detaljplan som varit ute på samråd under oktober–november 2022. Förslaget togs fram efter en digital dialog med boende i området. Utöver omfattande renoveringar av de befintliga bostadshusen innebär nybyggnationen ett tillskott på 120 nya bostäder i området. Det planeras också för en aktivitetspark som kan fungera både som mötesplats och besöksmål.

En majoritet av beståndet ska bevaras och renoveras, vilket kommer att ge bättre boendemiljö för hyresgästerna och mer energieffektiva hus. För att bereda väg för fler lägenheter i området behöver en tredjedel av de husen ersättas med nya. De nya husen anpassas till befintlig byggnation i antal våningar och bjuder på tillgängliga lägenheter med hiss som tidigare inte funnits i Lindome centrum.

– Lindome centrum har många kvalitet­er att bygga vidare på. Järnvägsstationen ligger i nära anslutning, vilket är en stor tillgång och en viktig förutsättning för hållbart stadsbyggande, säger Stina Nilsson, planarkitekt i Mölndals stad, som har arbetat med detaljplanen tillsammans med planarkitekt Alexandra Romanov.

Hon ser förnyelsen av Lindome som en ny årsring i stadsbyggandet som kompletterar den stadsmiljö som skapades i miljonprogrammets slutskede.

– Lindome är redan i dag ett samhälle med ett rikt innehåll, och det finns på sikt möjligheter att utveckla ännu mer med fler bostäder, både småhus och lägenheter i flerbostadshus, säger Stina Nilsson.

Den nya bebyggelsen innebär ökad variation av arkitekturuttryck när radhus och lägenheter blandas och de befintliga 70-talshusen kompletteras med ny utformning. Två huskroppar i direkt anslutning till centrum kommer att bidra till ökad känsla av stadskärna med lokaler för handel och service i bottenvåning med entréer mot ett torg.

Ambitionen är också att med fler entréer och stråk skapa större tillgänglighet från centrum till bostadsområdet. Tanken är att ett större flöde av människor ska bidra till ökad trygghet och samtidigt till känslan av en större sammanhållen stadsdel.

– Allt sammantaget innebär att Lindome centrum blir mer attraktivt och varierande än i dag. Det blir ökad social mångfald och trygghet med mer liv och rörelse. Nya bostäder i ett centralt läge med närhet till kollektivtrafik, främjar dessutom hållbart resande, avslutar Stina Nilsson.