Här började papper tillverkas redan 1653.

Forsåker

Från pappersbruk till ny stadsdel

Kraftverket får nytt liv

Det gamla fabriksområdet Forsåker med anrika Kvarnbyn som granne står inför en gigantisk omvandling. Forsen som i århundraden försörjt pappers­bruket med kraft, kommer nu lyftas fram och få en framträdande roll i stadsmiljön. Även för att förse stadsdelens bostäder med el via eget kraftverk.

Text: Per-Åke Hultberg
Visionsbild: TMRW

På en yta stor som 34 fotbollsplaner kommer en pulserande stadsmiljö här att växa fram. Det handlar om ett av de största stadsutvecklingsprojekten i Göteborgsregionen med på sikt
uppemot 12 000 personer som bor och arbetar i stadsdelen. I väntan på byggstart pågår en helt nödvändig ombyggnad av Mölndalsån som rinner igenom området, främst för att förhindra framtida översvämningar.

– Tanken är att Mölndalsån ska lyftas fram och få en betydelsefull roll i stadsdelens framtida attraktionskraft och trivsel, säger Johan Lejonthun, projektledare på det kommunala bolaget MölnDala Fastighets AB, som tillsammans med Trollängen Bostad AB har konkreta planer för fabriksområdets gamla vattenkraftverk. Det togs i drift 1896 och kom sedan att försörja pappersbruket med elkraft fram till 1988.

– Vi har nu planer på att återstarta kraftverket och då i ett första skede kunna försörja 1 000 lägenheter med närproducerad förnyelsebar el. På sikt förhoppningsvis stadsdelens samtliga 3 000 hushåll, säger Johan Lejonthun.

Tanken var först att använda den befintliga kraftverksbyggnaden men det visade sig inte vara möjligt. Den gamla stommen visade sig vara i alldeles för dåligt skick efter att ha förfallit under många år. Turbinen är för övrigt bortfraktad och måste alltså ersättas med en ny.

Byggnaden ska byggas upp igen så att den liknar den gamla.

– Nu väntar vi på besked att få återstarta kraftverket, säger Johan Lejonthun.

Under tiden pågår arbetet med att frilägga årännan. Tidigare har Mölndals­ån till stor del runnit under mark genom fabriksområdet, överbyggd av en 200 meter lång betongplatta bebyggd med industrifastigheter. Åns vatten lyfts nu fram i dagen och kommer om några år kunna erbjuda attraktiva mötesplatser vid vattnet. Bland annat ett torg med en större vattenspegel. Det tidigare forsande vattnet kommer efter ombyggnaden att flyta fram lugnare än i dag.

Utöver den synliga delen av Mölndals­ån byggs två bypass-ledningar under jord så att den ovanpåliggande synliga delen inte får alltför stora vattenflöden genom stadsbebyggelsen. Ett viktigt syfte med de här åtgärderna är alltså att reglera vattnets hastighet, få en säkrare å och därmed förhindra framtida översvämningar.

Förhoppningsvis blir det nu som sagt även möjligt att ge nytt liv åt det gamla vattenkraftverket som skulle kunna producera el motsvarande vad som förbrukas inom delar av området. Och det mitt i en ny stadsbebyggelse med höga miljö- och hållbarhetsmål.

– Det är givetvis ett stort plus för alla dem som kommer att bosätta sig här i Forsåker. För att inte tala om de nya sköna vattenmiljöerna, avslutar Johan Lejonthun.

Fakta om Forsåker

Projektet är en del i utvecklingen av en tät och sammanhållen stadskärna som består av Mölndals innerstad, Forsåker och Kvarnbyn.

Stadsdelen kommer att bestå av närmare 3 000 bostäder, antalet boende beräknas bli ca 6 000. Av bostäderna planeras en tredjedel bli hyresrätter.

Det planeras också för ca 100 000 kvm bruttoarea för kontor, handel, service och kultur.

Läs mer på forsaker.se

En första detaljplan, som omfattar ca två tredjedelar av området väntas bli antagen nu under våren.

Läs mer på: molndal.se/stadsbyggnad