Områdesutvecklingen i Lindome handlar om att Förbo tar ett helhetsgrepp med flera delar: renovering av fastigheterna, arbete med utemiljön samt komplettering med nya bostäder och nya mötesplatser. Allt sker i dialog med de boende, även med barn och ungdomar. (Foto vänster bild: QPG Arkitekter)

Områdesutveckling – mitt i Lindome

När Förbo utvecklar bostads­området i Lindome centrum är syftet att ta tillvara områdets förutsättningar och bygga vidare på det som redan är bra. En viktig nyckel för att få till ett hållbart område, menar Förbo, är att lägga stort fokus på dialog med de boende.

Ett av bostadsbolaget Förbos stora bostadsområden breder ut sig alldeles bakom Lindome centrum. Bostadsområdet stod färdigt 1974 och består av trevåningshus med loftgångar eller invändiga trapphus. Det är tidstypiska hus sprungna ur satsningarna på miljonprogrammen på 70-talet. Alla lägenheter har balkong eller uteplats och området har lummiga, bilfria innergårdar med lekplatser för de minsta. Nu ska hela området få en uppfräschning med stor respekt för historien.

Områdesutveckling på Förbos vis
Förbo har stora planer för bostäderna och vill arbeta med att utveckla hela området. Områdesutveckling på Förbovis är ett arbetssätt som har vuxit fram ur deras omfattande arbete på Säteriet i Mölnlycke och är något som de vill tillämpa även här. Områdesutvecklingen innebär att de tar ett helhetsgrepp och tittar på flera olika delar. De renoverar fastigheterna, arbetar med utemiljön, bygger fler bostäder och utvecklar mötesplatser för de boende att träffas på. Och allt detta görs i dialog med de boende i området så att de får en möjlighet att påverka.

Förbo har goda möjligheter att bygga en spännande aktivitetspark i kuperad terräng i anslutning till sitt bostadsområde.

En av de viktigaste komponenterna är att ta tillvara områdets förutsättningar och bygga vidare på det som redan finns. På så vis försöker de hålla nere kostnaderna och bevara det kulturarv som finns att hämta i arkitekturen. En del av förbättringarna kommer direkt hyresgästerna tillgodo och påverkar hyran, andra åtgärder är en del av det underhåll som Förbo gör och påverkar inte hyran.

Dialog som grundverktyg
Dialog som verktyg är en grundsten i Förbos sätt att arbeta med områdesutveckling. De som bor i området sitter på värdefulla erfarenheter och insikter som behövs för att få ett så bra resultat som möjligt.

– På en dialogträff på Säteriet kom det fram att hyresgästerna ville kunna odla. Så vi satte upp ett växthus som nu sköts exemplariskt. Det grönskar där inne varje vår och sommar, säger Anna Olá, fastighetsutvecklingschef på Förbo. Vi samarbetar även med kommunen för att se vad som anses vara kulturarv och värt att bevara. Det är viktigt att vi hittar en balans för att ta tillvara historien samtidigt som vi vill utveckla och förnya området, fortsätter hon.

Dialog bygger aktivitetsparken
Över en kuperad terräng precis bredvid bostadsområdet ska en ny aktivitetspark sträcka ut sig. Här finns alla möjligheter till roliga inslag och lekar. Dialogarbetet för aktivitetsparken har varit i full gång under året. Förbo har fångat upp tankar och idéer från flera intressentgrupper som verkar i området. Skola, förskola, föreningslivet och hyresgäster och andra kringboende har fått säga sitt.

”Vi har även planer på att bygga fler bostäder i området, cirka hundra nya lägen­heter.”

– Barnen på förskolan närmast bostadsområdet fick måla teckningar på vad de vill kunna göra och ungdomarna i Lindomeprojektet kom med flera bra idéer när jag var och träffade dem, säger Malin Augustsson, projektledare för aktivitetsparken. Jag har skissat på två förslag som de boende i Lindome ska få rösta på, fortsätter Malin. Det förslag som får flest röster omsätts till verklighet under nästa år!

Utveckling som tillför bostäder 
Förbo har även planer på att bygga fler bostäder i området, cirka hundra nya lägenheter. De vill dels utöka vissa av de befintliga husen med fler våningar och dels bygga ett helt nytt flerbostadshus och radhus vid sidan av Smörkullegården.

– Allt är i sin linda än så länge, säger Anna Olá. Det här är en process som ska förankras både hos kommunen, våra hyresgäster och de kringboende. Men vår vision är att kunna använda outnyttjade ytor till fler bostäder och samtidigt effektivisera parkeringarna som ligger där i dag.

Bostadshusen ska fräschas upp och bli mer hållbara
För att veta vad som behöver åtgärdas på husen har ett flertal utredningar gjorts under året. Det är viktigt att göra noggranna utredningar så att hyresgästerna kan få en tydlig plan presenterad. Renoveringsplanerna ska nu gås igenom med Hyresgästföreningen innan de kan presenteras för de boende. Renoveringarna ska också göra husen mer energieffektiva, vilket både innebär en bättre boendekvalitet och bidrar till att minska miljöpåverkan.

Med rätt åtgärder kan Förbo skapa ett bostadsområde där hyresgästerna trivs i generationer och dit många vill flytta.

– Genom att fokusera på människorna som bor här och deras behov har vi möjlighet att skapa ett levande och tryggt område, avslutar Anna Olá.

– Det är viktigt att ta vara på historien samti­digt som vi vill utveckla och förnya området, säger Anna Olá, fast­ighetsutvecklingschef på Förbo.

Bostadsbolaget Förbo ägs gemensamt av kommunerna Mölndal, Härryda, Lerum och Kungälv. I Mölndal har de lägenheter och lokaler i Balltorp, Kållered och Lindome. 
I samband med att företaget firade 50 år beslutades att det skulle anläggas en aktivitetspark i respektive kommun. Parken skulle utformas i nära dialog med hyresgästerna i området men sedan vara öppen och välkomna alla besökare. Sagoparken i Mölnlycke invigdes 2018 och aktivitetsparken i Lindome står på tur.