Denna artikel är en annons

Forsåker är ett av Göteborgsregionens största stadsutvecklingsprojekt. Med Forsåker skapas ett kontrastrikt innehåll av bostäder och kommersiella fastigheter som blandas med upplevelser i unika industrihistoriska miljöer. Illustration: Nyréns arkitekter

Platsbesök under pågående omdaning av en av Forsåkers historiska byggnader, Kvarnbygatan 4 från 1856.

Från historiskt pappersbruk till modern stadsdel och destination

Det historiska bruksområdet Forsåker håller på att formas om till en modern stadsdel som ska knyta samman Mölndals innerstad med Kvarnbyn. Forsåker blir ett nytt kapitel i stadens historia. En modern stadsdel utifrån samhällets utveckling och framtida behov, en ny tyngdpunkt i regionen. Nu har den första av områdets äldre fabriksbyggnader renoverats och förberedande arbeten inför byggstart påbörjats.

– Arbetet med utvecklingen pågår med fullt fokus och vi är nu i en slutfas där vi färdigställer handlingar och avgörande byggstenar för den första detaljplanen som därefter ska ut på granskning. Parallellt med utvecklingsarbetet pågår en rad delprojekt där vi håller blicken längre fram och tittar på hur vi kan utnyttja Forsåkers potential för att skapa en så bra stadsdel som möjligt, säger Bjarne Fjellanger, vd på Mölndala Fastighets AB, Mölndals stads bolag med ansvar för utvecklingen av Forsåker.

Forsåker blir en helt ny stadsdel där möjligheterna att tänka nytt och bygga för framtiden är optimala. I linje med Mölndals stads mål för hållbar utveckling har Mölndala Fastighets AB tillsammans med Mölndal Energi och Johanneberg Science Park startat ett samarbetsprojekt för att utveckla innovativa lösningar med huvudfokus på energi och mobilitet.

– Det känns väldigt spännande att gå in i det här projektet tillsammans och med så mycket samlad kompetens. Det ger oss tillfälle att från början identifiera vilka innovationer som kan skapa en mer effektiv och hållbar stadsdel i Forsåker. För oss är det viktigt att Forsåker inte bara byggs utifrån dagens behov, utan att vi även lyfter på blicken och tänker på framtidens behov. Vi vill skapa en plats som är långsiktigt hållbar, som visar vägen för nya sätt att leva på, säger Bjarne Fjellanger, vd Mölndala Fastighets AB.

Under början av året uppnåddes en milstolpe när den första utav Forsåkers många historiska byggnader efter renovering äntligen stod färdig. Byggnaden från 1856 har renoverats vid flera tillfällen under sin livslängd och behandlades därför med stor omsorg när den nu skulle rustas upp. Detsamma gäller inredningen som består av bl.a. husets gamla takbalkar, attiraljer från fabrikstiden, återbrukade textilier och möbler, som väcker nytt liv i det förflutna.

– Renovering är ett bra exempel på hur ett gammalt hus kan förvandlas till en ny kontorsfastighet samtidigt som dess ursprungliga karaktär finns kvar, säger Jenny Tonning, projektledare på Mölndala Fastighets AB.

Den första av Forsåkers historiska byggnader står nu klar efter renovering. Adressen är Kvarnbygatan 4, här inryms bl.a. kontor för Mölndala Fastighets AB som ansvarar utvecklingen av området.

Omvandlingen av ån i Forsåker har påbörjats. Delar som tidigare var kulverterade under mark kommer att lyftas fram för att återigen göra vattnet tillgänglig för allmänheten. Under hösten utfördes saneringsarbete av kulvertmynningarna för att ta bort förorenat material från pappersbrukets tid.

Mölndala Fastighets AB som driver utvecklingen av Forsåker och som tidigare har suttit inne i industriområdet har nu flyttat sitt kontor till den ny-gamla byggnaden. 

– Det nya läget placerar oss närmare grannar, närboende och besökare som är nyfikna på området och har frågor om utvecklingen. Under renoveringen skapade vi även en utkiksplats där förbi-gående kan läsa om projektet och blicka ut över det gamla industriområdet. Med vår nya placering vill vi möjliggöra en öppen dialog med både allmänhet och intressenter under utbyggnaden av Forsåker, säger Frida Nilsson, Kommunikatör på Mölndala Fastighets AB.

MER FORS I FORSÅKER
Längs med den nyrenoverade fastigheten på Kvarnbygatan 4 rinner ån in i området och fortsätter genom hela Forsåker. När pappersbruket var aktivt leddes delar av vattnet in i kulvertar under marken. Den kommande ombyggnationen består delvis av att lyfta fram vattnet och göra det tillgängligt för alla som ska leva och röra sig i området. När Forsåker står färdigt kommer ån att vara den centrala pulsådern och en av de största karaktärsbärarna i den nya stadsdelen. Redan nu har förberedande arbeten i och runt om ån påbörjats. Däribland saneringsåtgärder för att säkra vattenkvaliteten och ta bort oljerester och andra föroreningar som släppts ut under pappersbrukets tid.

– Efter årsskiftet kommer vi att påbörja de första stegen i åns omvandling i Forsåker. Bland annat kommer vi att bygga om vattenintaget till området för att kunna skapa ett lugnare och säkrare vattenflöde. Detta gör vi genom att placera s.k. bypassrör under marken i vilka en stor del av vattnet leds förbi området. Arbetet innefattar även att säkra stora delar av marken längs med ån, där marknivån sänks och slänter ner mot vattnet säkras från ras. Det kommer att bli ett spännande arbete som kommer att göra stor skillnad för Forsåkerområdet, säger Johan Lejonthun, Projektutvecklare på Mölndala Fastighets AB.

Den nya bostadsbebyggelsen kommer att innefatta cirka 3 000 bostäder och vara utformad i en stadsmässig, klassisk kvartersstruktur med tydliga och skyddade innergårdar.

– Tillsammans med de sex bostadsutvecklarna i Forsåkers konsortium vill vi skapa en stadsdel som tar till vara Forsåkers unika karaktär, berättar Annelie Bjerkne Gerdin, projektutvecklare på Mölndala med ansvar för Forsåkers Kvalitetsprogram som hanterar frågor om arkitektur och gestaltning.

FAKTA OM FORSÅKER

• Cirka 3 000 bostäder i blandade former med hyresrätter och bostadsrätter.
• Historiska fabriksbyggnader som bevaras och får nytt liv.
• Fors genom området som lyfts fram och ger stadsmiljöer utmed vattnet.
• Nytt stationsläge för höghastighetståg till Landvetter flygplats (2029) planeras.
• Stadsmässig kvartersstruktur, med varierande hushöjder från fyra till åtta våningsplan.
• Skyddade innergårdar som hålls gemensamma för de boende.
• Punkthus om 12 till 16 våningar.
• Vattentorg som förenar vattenlek med café- och restaurangliv.
• Ny bro som länkar samman östra och västra Mölndal över E6/järnväg för bil, cykel och gång.
• Tre förskolor med totalt 23 avdelningar.
• En grundskola med plats för 400 elever upp till 9:e klass.
• Vattenkraftverk som ger grön hushållsel till bostäder.
• Två parker med grönska för rekreation och lek.
Vi som bygger Forsåker:
VILL DU FÖLJA UTVECKLINGEN?
Följ utvecklingen av Forsåker på sociala medier och på www.forsåker.se